All for Joomla All for Webmasters

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку

П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

П(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”

П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

П(С)БО 7 “Основні засоби”

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

П(С)БО 9 “Запаси”

П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”

П(С)БО 11 “Зобов’язання”

П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

П(С)БО 14 “Оренда”

П(С)БО 15 “Дохід”

П(С)БО 16 “Витрати”

П(С)БО 17 “Податок на прибуток”

П(С)БО 18 “Будівельні контракти”

П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”

П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

П(С)БО 22 “Вплив інфляції”

П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”

П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”

П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

П(С)БО 26 “Виплати працівникам”

П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”

П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”

П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

П(С)БО 30 “Біологічні активи”

П(С)БО 31 “Фінансові витрати”

П(С)БО 32 “Інвестиційнванерухомість”

П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”

П(С)БО 34 “Платіж на основі акцій”

П(С)БО “Податкові різниці”

Бухгалтерський облік в державному секторі
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСБО 1 “Подання фінансової звітності”

МСБО 2 “Запаси”

МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”

МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”

МСБО 10 “Події після звітного періоду”

МСБО 11 “Будівельні контракти”

МСБО 12 “Податки на прибуток”

МСБО 16 “Основні засоби”

МСБО 17 “Оренда”

МСБО 18 “Дохід”

МСБО 19 “Виплати працівникам”

МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу”

МСБО 21 “Вплив змін валютних курсів”

МСБО 23 “Витрати на позики”

МСБО 24 “Розкриття інформації про зв’язані сторони”

МСБО 26 “Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення”

МСБО 27 “Консолідована та окрема фінансова звітність”

МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”

МСБО 29 “Фінансова звітність в умовах гіперінфляції”

МСБО 31 “Частки у спільних підприємствах”

МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”

МСБО 33 “Прибуток на акцію”

МСБО 34 “Проміжна фінансова звітність”

МСБО 36 “Зменшення корисності активів”

МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”

МСБО 38 “Нематеріальні активи”

МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”

МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”

МСБО 41 “Сільське господарство”