All for Joomla All for Webmasters

Розробка системи обліку

На підставі діагностики руху товарних та грошових потоків, стану підприємства досвідчені фахівці допоможуть організувати бухгалтерський облік та методично його забезпечити. Такі роботи направлені на таких завдань: розробка та впровадження облікової політики підприємства, що направлена на раціональну побудову бухгалтерського обліку, фінансової звітності та формування розрахунків для оподаткування відповідно до специфіки діяльності Вашого підприємства; організація схеми документообігу і оформлення первинної документації, що гарантує інформаційну безпеку підприємства; складання робочого плану рахунків синтетичного, субрахунків та рахунків аналітичного обліку, які забезпечуватимуть логічне відображення господарських операцій в умовах автоматизація бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, ведення кадрової політики підприємства і розробка внутрішньої нормативно-розпорядчої документації (складання штатного розкладу, наказів тощо).

Підготовка фінансової та податкової звітності

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Метою складання фінансової звітності е надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Інформація, яка надається у фінансових звітах, має бути дохідливою, розрахованою на однозначне тлумачення її користувачами, містити лише достовірну доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу об’єктивно оцінити події. Податкова звітність подається податковим органам для розрахунку і контролю сплати податків. Окремо складається звітність про використання коштів на соціальні заходи. Платежі у соціальні фонди для підприємства подібні до податків, тому звітність до соціальних фондів часто ототожнюють із податковою звітністю.

Ведення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків

Висококваліфіковані та досвідчені фахівці забезпечать ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності та податкових розрахунків на Вашому підприємстві чи у підприємця. У процесі надання такої послуги на основі експрес-аналізу руху товарних та грошових потоків, технологічних особливостей бізнесу, його розміру, структури активів та пасивів будуть запропоновані оптимальні методи оцінки запасів, розрахунку амортизації та система оподаткування для мінімізації податкових втрат.

Організація бухгалтерського обліку

Організація бухгалтерського обліку це система умов та елементів його раціональної та ефективної побудови для одержання повної, вирогідної, достовірної та своєчасної інформації для управління і здійснення своєчасного контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Її призначення – удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, раціональна організація праці. Організація обліку зводиться до таких основних завдань: своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів господарської діяльності, які були здійснені на підприємстві, обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів та способів у відповідності до вихідної інформації, складання на основі отриманого масиву обробленої у первинних документах і регістрах балансу і фінансової звітності та подачі іх зацікавленим користувачам. інформації, зафіксованої

Консультації з питань обліку, фінансової та податкової звітності

У сучасних умовах здійснення господарської діяльності коли законодавство хаотично і безсистемно зазнає змін, а закони приймаються заднім числом виникають труднощі самотужки правильно розібратись у трактуванні тих чи інших норм законів навіть досвідченим спеціалістам. Самостійно стежити за постійними змінами в законодавстві та водночас займатися розвитком свого бізнесу просто неможливо. А від того, наскільки Ви добре володієте всіма нюансами бухгалтерського обліку та податкового законодавства, наскільки ефективно вирішуєте податкові спори, залежить успіх вашої справи. Тому щоб уникнути штрафів і не витрачати час на дослідження змін законодавства, краще довіритися досвідченим спеціалістам, які нададуть професійні консультації з бухгалтерського обліку й оподатковування, знайдуть відповіді на будь-які питання з податків та податкових спорів, формування та подання фінансової та податкової звітності.

Підготовка бухгалтерських документів

Формування бухгалтерської інформації для управління необхідно базувати на наявності логічного зв’язку між первинними бухгалтерськими документами, обліковими регістрами та бухгалтерською звітністю. Зауважимо, що завданням документування на всіх стадіях облікового процесу є надання юридичної доказовості бухгалтерських записів. Враховуючи потребу в юридичної доказовості господарських операцій, що фіксуються у первинних документах важливим є чітке визначення вимог, при яких документ може бути визнаний первинним документом бухгалтерського обліку. Слід зазначити, що законодавчо встановлено досить вузький перелік обов’язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів, які надають їм юридичної сили та доказовості.

Методичні семінари

Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методичних знань. Під час проведення семінару проводиться аналіз різних актуальних нововведень, розглядаються як нові так і усталені аспекти практичної роботи бухгалтерів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів застосування норм бухгалтерського та податкового законодавства. Здійснюється розгляд судової практики зі спірних питань, надаються практичні поради для їх вирішення. Організація та проведення семінарів з питань бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, змін у чинному законодавстві, які впливають на ведення бізнесу, застосування МСФЗ, інших актуальних питань.

Облік окремих операцій

Досить часто бухгалтери стикаються зі специфічними, нестандартними або незнайомими для нього ситуаціями які потребують термінового вирішення, а часу на пошук відповідей в різних джерелах немає. Бухгалтери-експерти та аудитори компанії допоможуть організувати та налагодити облік складних нетипових операцій на підприємстві. Нададуть консультації по належному документуванню зазначених операцій.