All for Joomla All for Webmasters

Обов'язковий аудит

Обов’язковий аудит – підтвердження достовірності і повноти річної та консолідованої фінансової звітності, який проводиться виключно аудиторами або аудиторськими фірмами. Аудит проводиться з метою надання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень.
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» обов’язковий аудит проводиться:
– публічних акціонерних товариств,
– підприємств – емітентів облігацій,
– професійних учасників ринку цінних паперів,
– фінансових установ;
– інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
– засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
– емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Згідно Закону України «Про господарські товариства» обов’язковий аудит проводиться:
– товариств (крім публічних акціонерних товариств), а товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів – один раз на три роки;
– засновників (крім фізичних осіб) публічних акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного (складеного) капіталу.

Аудит фінансового стану

Обов’язковий аудит – підтвердження достовірності і повноти річної та консолідованої фінансової звітності, який проводиться виключно аудиторами або аудиторськими фірмами. Аудит проводиться з метою надання достатнього рівня впевненості у тому, що звітність не містить суттєвих помилок і перекручень.
Згідно Закону України «Про аудиторську діяльність» обов’язковий аудит проводиться:
– публічних акціонерних товариств,
– підприємств – емітентів облігацій,
– професійних учасників ринку цінних паперів,
– фінансових установ;
– інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
– засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
– емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення, та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Згідно Закону України «Про господарські товариства» обов’язковий аудит проводиться:
– товариств (крім публічних акціонерних товариств), а товариств з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів – один раз на три роки;
– засновників (крім фізичних осіб) публічних акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до статутного (складеного) капіталу.

Ініціативний аудит

Ініціативний аудит – це різновиди перевірок (багатопредметний аудит), які проводяться за рішенням власників (акціонерів), інвесторів, керівника підприємства чи інших зацікавлених осіб уповноважених на замовлення проведення аудиту.
Зазвичай необхідність у проведенні ініціативного аудиту виникає:
– при зміні власників підприємства;
– при зміні керівника та/або головного бухгалтера підприємства;
– з метою оцінки роботи управлінського персоналу;
– при формування облікової політики на підприємстві;
– перед проведенням податкової перевірки чи перевірок інших державних органів;
– при суттєвих змінах в законодавстві;
– при оптимізації оподаткування;
– з метою проведення аналізу фінансового стану підприємства;
– при відкритті нових видів діяльності чи впровадження інвестиційних проектів або здійснення нових, складних, не типових господарських операцій;
– з метою участі в тендерах;
– при формуванні звітності іноземним засновникам (акціонерам) чи інвесторам;
– з метою підвищення довіри партнерів та інвесторів тощо.
Ініціативний аудит попереджає помилки та недоліки, які можуть призвести до погіршення фінансово-господарського стану підприємства; дозволяє виявити потенціал розвитку підприємства; встановити кваліфікацію управлінського персоналу та бухгалтерської служби; обрати оптимальну облікову політику та систему оподаткування; оперативно реагувати на законодавчі зміни; допомагає налагодити комунікативні зв’язки з партнерами по бізнесу, інвесторами, кредиторами, державними органами, а також налагодити зовнішньоекономічні зв’язки; дозволяє оцінити ризики інвестування тощо.

Аудит податкових розрахунків та звітності

Допоможе попередити небажані санкції стосовно нарахування та сплати обов’язкових податків та зборів. Особливо актуальним цей вид аудиту є до початку перевірки органами дуржавної фіскальної служби.  В процесі такого аудиту виявляються помилки стосовно сплати податків, зборів та відображення їх в звітності.  Самостійно виправлені помилки дають можливість уникнути значних фінансових санкцій.

Постійне абонентське обслуговування

Комплекс послуг протягом визначеного терміну (наприклад протягом року). Зокрема воно включає:
-консультування з бухгалтерського обліку та податкових розрахунків в телефонному режимі;
-забезпечення інформаційними, інструктивним та методичними матеріалами;
– перевірку первинної документації та звітності і консультування по тематичних напрямках, що виникають в процесі діяльності.

Аудиторські консультації

Надаються за тематичними напрямками суб’єкта господарської діяльності виключно для вирішення конкретного питання (господарської ситуації)замовника із наданням письмової довідки, експертного висновку, акту, звіту про виконання комплексу послуг тощо.

Аудит окремих операцій

Зазначений вид аудиторської перевірки включає контроль окремих господарських операцій за ділянками обліку, структурними підрозділами, центрами відповідальності тощо

Інформаційний аудит

Полягає у неперервному, систематичному вивченні використання інформації, ресурсів і потоків даних. Він проводиться системно як щодо існуючих документів так й користувачів інформації з метою моніторингу рівня їх опрацювання для досягнення цілей підприємства. Ефективність інформаційного аудиту досягається за рахунок перевірки даних, що функціонують в інформаційному просторі підприємства на предмет їх доцільності створення та корисності використання. Він дає відповідь на запитання: хто створив інформацію, доцільність, корисність, витрати на її створення, безпека використання. У процесі аудиту збирання, обробки, розподілу та зберігання інформації встановлюється рівень інформаційних потреб підприємства, його структурних підрозділів та менеджменту. При цьому відзначається відповідність потреб поставленим цілям, міру задоволення потреб, особливості застосування інформації для виконання поставлених завдань, вирогідність даних, їх автентичність, якість даних, надійність процесів обробки, створення та передачі інформації, співставність витрат на інформаційні потоки досягнутим результатам та якості управління. Дія інформаційного аудиту поширюється на аудит систем комунікацій, інформаційних систем та способів утворення інформації. Втрати та збитки від належного функціонування інформаційних систем є значно більшими від витрат на забезпечення якісного аудиту інформаційних потоків підприємства.